Policy livsmedelssäkerhet

Delsbo Slakteri AB ska med vår stora erfarenhet och höga yrkesskicklighet producera säkra livsmedelsprodukter med en hög kvalitet. Vår expertis omfattar hela kedjan från inlastning av levande djur till utleverans av färdiga köttprodukter. Våra produkter omfattar legoslakt, styckdetaljer och malet kött av nötkreatur, får/lamm, gris och ibland häst samt organ. Beroende på kundens önskemål kan förpackning av styckdetaljer och malet kött ske antingen genom vaccumförpackning eller i påsar och läggs i kartong eller SRS-back innan utleverans till kunder. Vi levererar även våra produkter i partier som halvor eller kvartar utifrån kundens önskemål.


Vårt arbete ska genomsyras av ett kund- och konsumentfokus. Genom att belysa relevanta livsmedelssäkerhetsfaror i verksamheten kommer vi att arbeta strukturerat och systematiskt mot ständiga förbättringar av livsmedelssäkerheten i verksamheten och på så sätt ska vi uppfylla kunders och myndigheters krav. Genom kontinuerlig utbildning av våra medarbetare säkrar vi att de har tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med rutiner och skapar också motivation till uppmärksamhet kring livsmedelssäkerheten i verksamheten.

Genom ett HACCP-baserat arbetssätt, identifieras och hanteras relevanta risker och spårbarheten säkras för alla produkter i hela kedjan. Vi ställer krav på våra underleverantörer att de ska följa gällande lagstiftning för att på så sätt förbygga god livsmedelssäkerhet för våra produkter. God kommunikation ska finnas med både våra kunder och våra leverantörer för att informera om vårt förebyggande livsmedelssäkerhetsarbete och att vi snabbt kan agera om livsmedelssäkerhetsrisk uppstår.