Policy miljö kvalitet arbetsmiljö

Delsbo slakteri AB är ett företag som värnar om landsbygden samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi minska föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra aktiviteter. Vår största negativa miljöpåverkan uppkommer genom vår energiförbrukning. Vi ska därför arbeta för att minska och effektivisera vår energikonsumtion. Vår positiva miljöpåverkan är att vi främjar det öppna landskapet och den biologiska mångfalden på den svenska landsbygden

Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende t.ex. rätt kvalitet och rätt pris. Vårt arbete ska vara kundinriktat så att det utgör en väsentlig anledning för kunden att nyttja våra tjänster. Vårt agerande ska kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna ska känna förtroende för oss.

Våra största arbetsmiljörisker är de tunga arbetsmomenten som också medför att skärande och stickande verktyg används samt hantering av levande djur. Vårt åtagande är att tillhandahålla lämpliga säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom ett förebyggande arbete mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Vi ska även eliminera faror och minska riskerna i verksamheten. Tillhandahållen skyddsutrustning ska användas och uppsatta rutiner ska följas.

Vi ska också verka för en öppen och konstruktiv dialog och ett gott samarbete inom arbetslaget för att såväl socialt som praktiskt kunna utföra arbetet på ett gynnsamt, säkert och lätt sätt. Varje medarbetare ska ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet. Var och en kan - och ska - påverka sin arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker och förbättringsförslag ska rapporteras. Delsbo slakteri åtar sig att ha kontinuerliga samverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte med andra aktörer utveckla vårt arbete med frågor gällande arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Vi ska bedriva vårt arbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.