Socialt samhällsansvar - policy

Delsbo slakteri ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Vi har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärden för våra kunder, anställda och leverantörer.


Vår verksamhet bedrivs efter följande principer:

- Vi ska i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.

- Vi ska alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och medarbetarens intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt.

- Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd.

- Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.
- Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.

Jämställdhet och diskriminering

Delsbo slakteri ska enbart fokusera på kompetens och erfarenhet vid anställning av personal. Vid val av personal får inte etnicitet, religion, tro, kön, civilstånd, ålder, politisk åsikt, ursprung, funktionsnedsättning, hälsa, sexuell läggning eller annat liknande vara faktorer som påverkar urvalet.

Trakasserier och övergrepp

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Delsbo slakteri har nolltolerans mot användning av trakasserier, övergrepp, kroppsbestraffning, hot om våld eller andra former av psykiskt eller fysiskt tvång. Vi använder oss inte av offentliga varnings- och bestraffningssystem. Anställda, inklusive kontrakterade anställda och anställda från underleverantörer har rätt att överklaga tillrättavisningar/disciplinära åtgärder/avskedande. Dessa överklaganden registreras.

Korruption

Korruption innebär ett missbruk av förtroende eller position. I begreppet korruption ingår exempelvis att ge och ta emot mutor, utpressning, favorisering och nepotism, svindleri, jäv och förskingring. Även annat maktmissbruk, försumlighet och vanskötsel kan vara korruption.
Ett samhälle fritt från korruption är en grundläggande förutsättning för en rättvis och demokratisk utveckling och för en uthållig fattigdomsminskning.
Delsbo slakteri har nolltolerans mot korruption. Detta betyder att våra affärspartners inte får erbjuda förmåner till företagets medarbetare. Företagets medarbetare får heller inte kräva eller acceptera förmåner från en affärspartner. Gåvor till och från affärspartners får endast ha ett symboliskt värde. Vid representation ska restaurang av normal standard väljas och alkohol ska brukas med måtta.

Sponsring

Delsbo slakteri bidrar med sponsring. Vi väljer att i första hand prioritera föreningar med barnaktiviteter, som ex fotboll, ridning och där företaget har en koppling till föreningen. Det kan tex vara att personalens barn är aktiv i föreningen eller likande.